تامین خواسته

تامین خواسته
مقدمه

هر صاحب حقی که متوجه شود توسط دیگری تضییع حقی علیه وی به وجود آمده، با مراجعه به مراجع صالح قضایی به دفاع از حقوق خویش می پردازد. حال ممکن است فاصله زمانی میان طرح دادخواست تا جلسه رسیدگی و صدور حکم به نحوی باشد که سبب از بین رفتن موضوع حق یا نقل و انتقال و مخفی نمودن خواسته توسط طرف مقابل شود. از این رو خواهان اقدام به درخواست تامین خواسته می نماید.
تعریف تامین خواسته

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته به معنی موضوع دعوا می باشد، پس تامین خواسته مترادف با حفظ موضوع دعوا است. تامین به موجب قانون به معنای توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد. در واقع خواهان می تواند به کمک تامین خواسته، موضوع خواسته را در بازداشت قرار دهد و امنیت آن را حفظ کند. نکته دیگر آنکه صدور قرار تامین خواسته با دادگاه می باشد، فلذا وجود شرایط لازم قانونی من جمله اهلیت و ذی نفع بودن برای درخواست تامین خواسته ضروری است.

مواردی که به موجب قانون، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می باشد در ماده ۱۰۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ذکر گردیده. این موارد عبارتند از:

۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

۲- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.

۴- خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

۵- توقیف ترکه در مدت تحریر ترکه.

۶- جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین.
زمان درخواست تامین خواسته و شرایط آن

برای تقدیم درخواست تامین خواسته قانون گذار سه فرض را ملحوظ داشته است که عبارتند از:

۱- قبل از طرح شکایت: خواهان می تواند پیش از اقدام به طرح شکایت، از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید. در صورت صدور قرار تامین خواسته، خواهان می بایست در مهلت زمان ۱۰ روزه اقدام به طرح شکایت در دادگاه صالح نماید. در غیر این صورت با اتمام مهلت مقرر و به درخواست خوانده قرار تامین ملغی می شود.

۲- ضمن دادخواست: همچنین خواهان می تواند در ستون تعیین خواسته ضمن برگه دادخواست، درخواست تامین خواسته خود را مطرح نماید.

۳- حین رسیدگی تا پیش از صدور حکم قطعی: درخواست تامین خواسته تا پیش از صدور حکم قطعی خواه در دادگاه بدوی و خواه در دادگاه تجدیدنظر امکان پذیر است. البته این درخواست می باید در دادگاهی که اصل دعوی را رسیدگی می نماید، طرح شود.

دادگاه برای صدور تامین خواسته در وهله اول نیاز به درخواست خواهان دارد. در غیر این صورت تحت هیچ حالتی امکان صدور قرار تامین خواسته نمی باشد. موارد دیگر در خصوص شرایط صدور تامین خواسته عبارتند از: قطعی بودن خواسته، معین و مشخص بودن خواسته و معلوم بودن میزان خواسته.
قطعی بودن خواسته

خواسته باید منجز باشد، یعنی زمان مطالبه آن فرا رسیده باشد و مربوط به آینده نباشد. فقط در صورتی که خواهان در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته را اثبات نماید یا خواسته مستند به سند رسمی باشد، می توان در صورت مؤجل بودن نیز درخواست تامین خواسته کرد.
مشخص و معین بودن خواسته

اگر خواسته عین مالی از میان اموال باشد می بایست آن مال مشخص و منفک از سایر اموال شود. در تامین خواسته امکان الزام به انجام کار یا عدم انجام کار ممکن نخواهد بود چرا که قابل توقیف و بازداشت نیست.
معلوم بودن میزان خواسته

اگر خواسته وجه نقد باشد می بایست مقدار دقیق آن مشخص باشد و مواردی از قبیل بیشتر از فلان ریال یا کمتر از فلان تومان صحیح نخواهد بود.
آثار تامین خواسته

با قبول تامین خواسته نسبت به طرفین دعوی شرایطی ایجاد می شود که شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث است. خواهان با توقیف مال مانع از نقل و انتقال آن می شود. اگر معامله ای نیز صورت پذیرد، خواهان می تواند درخواست ابطال آن را بنماید. خوانده نیز تصرف محدودتری بر اموالش خواهد داشت. خوانده همچنین تحت شرایطی می تواند درخواست خسارت از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته نماید که در ذیل شرح داده خواهد شد. اشخاص ثالثی که به هردلیل همچون طلبکار بودن یا به سبب امانت داری مال مورد توقیف خوانده در اختیارشان قرار دارد از تاریخ اطلاع از صدور قرار تامین خواسته حق بازگزداندن اموال به صاحب آن (خوانده) را ندارند.

صدور قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین از خواهان در مواردی است که:

۱-دعوای اصلی مستند به سند رسمی باشد.

۲-خواسته در معرض تفریط و تضییع باشد.

۳-دعاوی تجاری مستند به اسناد تجاری واخواست شده مانند چک، سفته و برات.

صدور قرار تامین خواسته با گرفتن تامین از خواهان

در غیر از موارد فوق الذکر خواهان برای صدور قرار تامین می بایست خسارت احتمالی وارده بر خوانده را تودیع و در صندوق دادگستری واریز نماید تا قرار تامین اجرا شود. اگر رای صادره مبنی بر رد درخواست خواهان و بی حقی وی باشد خوانده می تواند خسارت توقف اموال خویش را از وجه سپرده شده به صندوق اخذ نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *