سند ثبت اختراع، حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود.

هرگاه اظهارنامه ثبت اختراع حاوی شرایط شکلی و ماهوی مقرر در قانون و آیین نامه مربوط باشد اداره مالکیت صنعتی تحت شرایطی گواهینامه یا ورقه اختراع را صادر می کند.

نوشته‌ها

الزام به ثبت اختراعhttps://adljooyan.com/

الزام به ثبت اختراع

الزام به ثبت اختراع : همه افراد اموال و دارایی دارند که مالک آن ام…