چکی که صاحب چک بدون مرقوم کردن مبلغ چک آن را امضا و دراختیار دیگری قرار میدهد

czech blank

نوشته‌ها

آنچه باید درباره چک بدانیدadljooyan.com

آنچه باید درباره چک بدانید

/
آنچه باید درباره چک بدانید : در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مبلغ چک…