پروانه یا جواز(مجوز) مدرکی می باشد که اصولا برای شروع به هرکاری باید از مراجع ذیصلاح در آن امراخذ گردد. مثل پروانه کسب، پروانه ساخت، جواز شهرداری.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار

/
مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار: در خصوص مشاوره حقوقی  الزا…