پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می‌شود. (ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی)

نوشته‌ها

وکیل نصب قیم

وکیل نصب قیم ، بهترین در غرب تهران

/
وکیل متخصص نصب قیم ، برای چه افرادی قیم نصب می شود؟ اگر فرد مح…