در اصطلاح حقوقی به سرپرستی محجورین توسط پدر، پدربزرگ و وصی منصوب از طرف آن دو گفته می شود که به دو شاخه ی ولی خاص ( پدر و جد پدری ) و ولی قهری ( پدر، جد پدری، وصی منصوب از جانب یکی از آن دو نفر ) تقسیم می شود.

نوشته‌ها

استیفا دین از ترکهhttps://adljooyan.com

استیفا دین از ترکه

/
استیفا دین از ترکه : شخص متوفی بعد از مرگ ممکن است اموالی از…