وقف عام بخشش عین مال برای بهره بردن عموم یا گروه خاصی(که افرادش معین نباشند) از منافع آن مال است. در این نوع وقف، عین مال وقف شده از اختیار و مِلک مالک خارج می‌شود.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…