در قانون تعریفی از وصیت نشده است ولی شاید بتوان وصیت را عمل حقوقی ای که بر اساس آن شخص، به طور مستقیم یا توسط دیگران، در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت خویش تعیین تکلیف می کند، تعریف نمود. طبق قانون مدنی وصیت به دو قسم تقسیم می شود. وصیت عهدی و تملیکی.

وصیت عهدی: وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد. در وصیت عهدی، شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند.

وصیت تملیکی: ماده 826 قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی بیان می کند: « وصيت تمليكی عبارت است از اينكه كسی عين يا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به ديگری مجانا تمليک کند.»

درخصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف وجود دارد. برخلاف وصیت عهدی که بدون تردید ایقاع می باشد در مورد وصیت تملیکی عده ای آن را جز عقود و عده ای دیگر وصیت تملیکی را جز ایقاعات می دانند.

به شخصی که وصیت می کند موصی می گویند و هر شخصی تا یک سوم از کل اموال خویش را می تواند وصیت کند و افزون بر آن میزان نیاز به اذن وراث دارد در غیر اینصورت مقدار زیاده از یک سوم نافذ نخواهد بود.

نوشته‌ها

ابطال وصیت نامهadljooyan.com

ابطال وصیت نامه ، راه های رد وصیت نامه

/
ابطال وصیت نامه : همه افراد مالک اموال خود می باشد و می توانند همه گ…
اخراج ثلت ترکهhttps://adljooyan.com/

اخراج ثلت ترکه

/
اخراج ثلت ترکه : افراد ممکن است پیش از مرگ وصیتی کنند و قسمتی …