در لغت به معنای سفارش نامه می باشد و در اصطلاح به وصیتی گفته می شود که شخص آن را نوشته و مهر و امضا نموده تا وصی بعد از مرگ او مطابق با خواست متوفی تا میزان تعیین شده در قانون (یک سوم ارزش کل اموال) اقدام به تقسیم اموال یا سپردن آن به سایرین نماید.

نوشته‌ها

ابطال وصیت نامهadljooyan.com

ابطال وصیت نامه ، راه های رد وصیت نامه

/
ابطال وصیت نامه : همه افراد مالک اموال خود می باشد و می توانند همه گ…