ورشکستگی یا توقف به حالت تاجر یا شرکت تجارتی ای گفته می شود که از ادای دیون و تعهدات خویش عاجز و ناتوان شده باشد. البته ورشکستگی با اعسار متفاوت می باشد و ممکن است تاجر یا شرکت تجاری اموالی بیش از دیون خود داشته باشند، ولی در زمان موصوف امکان پرداخت دیون خویش را نداشته باشند.

در قانون تجارت سه نوع ورشکستگی شناخته شده است:

1- ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.

2- ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.

3- ورشکستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.

نوشته‌ها

وکیل صندوق خسارت بدنیadljooyan

وکیل صندوق خسارت بدنی

/
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی : امروزه با توجه به استفاده اکثر مردم…
وکیل ورشکستگیhttps://adljooyan.com

وکیل ورشکستگی

/
وکیل ورشکستگی:  بعضی از افراد به دلیل موفق بودن و دارا بودن سرمایه …
قرارداد ارفاقیhttps://adljooyan.com

قرارداد ارفاقی

/
قرارداد ارفاقی : هنگامی که حکم ورشکستگی تاجری صادر می شود، از اقدامات و…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

صدور حکم ورشکستگی

/
صدور حکم ورشکستگی : درابتدا باید به معنای ورشکستگی اشاره کرد. و…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…