وراث به اشخاصی می گویند که دارای رابطه نسبی یا سببی (زوج یا زوجه) با متوفی بوده و و با فوت او کلیه مترک متوفی به آن ها می رسد. هرکدام از وراث که می خواهند به سهم الارث قانونی خویش برسند می بایست درخواست انحصار وراثت کنند و بعد از کنار گذاشته شدن هزینه های کفن و دفن میت و نیز قروض و دیون وی، باقی مانده به نسبت سهام افراد تقسیم می شود. ضمنا هر کدام از وراث برای دریافت سهم الارث خویش ملزم به پرداخت مالیات بر ارث می باشد.

نوشته‌ها

غایب مفقودالاثرhttps://adljooyan.com/

غایب مفقودالاثر

/
غایب مفقودالاثر:  کسی است که از مدت غیبت او زمان زیادی گذشته و …
ابطال تقسیم نامه ارثhttps://adljooyan.com/

ابطال تقسیم نامه ارث

/
ابطال تقسیم نامه ارث: در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فو…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

تقسیم ماترک ، تقسیم ارث

/
تقسیم ماترک : بعد از پرداخت دیون و مطالبات متوفی هرآنچه از ت…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

بازنشستگی کارگر

/
بازنشستگی کارگر: بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در ا…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

بیمه عمر و انواع آن

/
بیمه عمر و انواع آن: یکی از دغدغه های ذهنی افراد بحث دوران کهولت …