وجه التزام خسارت احتمالی پیش بینی شده در عقد بیع بوده بدین شکل که یکی از طرفین تعهد خویش را انجام نداده باشد و بابت آن جریمه و خسارت از وی گرفته و به طرف دیگر معامله پرداخت شود. در واقع، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه قید گردیده است. البته طرف دیگر می بایست تعهدات خویش را صحیح و کامل انجام داده باشد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی وجه التزام قراردادیhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی وجه التزام قراردادی

/
مشاوره حقوقی وجه التزام قراردادی : بهتر است پیش از پرداختن ب…