در لغت به معنی آگاه و با خبر بوده و در اصطلاح حقوقی کسی است که مالی را بر دیگری یا دیگران یا برای مصالح خاصی وقف می کند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

/
مشاوره حقوقی  ابطال وقف نامه : هر آنچه در مشاوره حقوقی ابطال وقف نام…
مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…