مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی باشد که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

همچنین صدور رأی وحدت‌رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد و صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد، محل ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نوشته‌ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

/
صلاحیت دیوان عدالت اداری: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان…