به هزینه های پرداختی از جانب خواهان دعوی در زمان تقدیم دادخواست به منظور صدور حکم یا قرار، هزینه های دادرسی می گویند. این هزینه ها شامل: 1- هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2- هزینه قرارها و احکام دادگاه می شوند. علاوه بر این ها هزینه های دیگری ممکن است برای خواهان در طی روند دادرسی حاصل گردد که می توان به درخواست تحقیقات محلی یا ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری یا استخدام وکیل اشاره نمود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

مطالبه مهریه

/
مطالبه مهریه: مهریه به مالی گفته می‌شود که در زمان عقد، سند ازدواج به هم…
نحوه دریافت نفقه زنhttps://adljooyan.com/

نفقه زن

/
نفقه زن : بعد از ازدواج و تشکیل خانواده ریاست خانواده بر عهده مرد می …