قرارداد غیرمالی فی مابین زن و مرد شروع زندگی مشترک است که این قرارداد دارای آثار مالی مانند نفقه، مهریه … می باشد. نکاح دائم مدت ندارد و ابدی و دائمی می باشد.

نکاح دائم در مقابل نکاح موقت می باشد.

نوشته‌ها

دعوی ترک انفاقhttps://adljooyan.com/

ترک انفاق و شکایت ندادن نفقه

/
دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در…