شخصی که از طرف شخص دیگری صاحب اختیاراتی برای انجام اعمال حقوقی می گردد. در صورتی که این شخص از سوی قانون تعریف و تعیین شده باشد، به آن نماینده قانونی می گویند. مانند پدر

انواع نمایندگی:

نمایندگی قانونی
نمایندگی قضائی
نمایندگی قراردادی

نوشته‌ها

وکیل الزام به اخذ پایان کارadljooyan

وکیل الزام به اخذ پایان کار

/
پایان کار چیست؟ پایان کار گواهی یا سندی است که مالک یا نماینده…
وکیل الزام به اخذ پایان کارadljooyan

وکیل متخصص مهروموم ترکه

/
وکیل متخصص مهروموم ترکه : مهر و موم ترکه اقدامی است که در مراج…