گردیدن از حالتی به حالتی دیگر یا از حکمی به حکمی دیگر و یا جابه‌‎جا شدن ملک یا حقی از شخصی به دیگری را گویند .

نوشته‌ها

الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفنhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن

/
الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن : پس از خرید و فروش ملک متعل…