نقشه کاداستر به نقشه ای گفته می شود که بیانگر موقعیت جغرافیایی منازل، کوچه ها و معابر به انضمام اطلاعات لازم توصیفی درباره آن ها است. البته در نواحی غیر شهری هم به منظور تعیین حدود اراضی زراعی و کشاورزی قابل استفاده است. روش های تهیه نقشه کاداستر عبارتند از: روش مترکشی، روش نقشه برداری مستقیم زمین، روش فوتوگرامتری

نوشته‌ها

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

/
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی: اصولا بعد از عملیات ساخت و ساز ساخ…