ستیزه، کشاکش ، کشمکش

شركت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازات‌هایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد.

نوشته‌ها

نزاع 7 درصد افزایش یافت

/
نزاع 7 درصد افزایش یافتبه گزارش ایرنا از پزشکی قانونی، آ…

ارش و نحوه ی محاسبه ی آن

/
ارش و نحوه ی محاسبه ی آن: دیه یکی از انواع مجازات هایی است که …