موقوف علیهم شخص یا اشخاصی است که واقف به نفع او وقف کرده است.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…