مهریه ای که زوجین قبل از عقد نکاح ،بر میزان آن توافق می نمایند مهر المسمی گفته می شود. رایج ترین نوع مهریه می باشد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثلadljooyan

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

/
مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل : یکی از حقوقی که زوجه به واسطه نکاح…