اگر درهنگام وقوع عقد نکاح ،مهریه توسط زوجین تعیین نشده باشد ویا به نحو اشتباه تعیین شده باشد یا باطل و مجهول باشد مهرالمثل تعیین می شود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثلadljooyan

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

/
مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل : یکی از حقوقی که زوجه به واسطه نکاح…