ملک بازداشتی ملکی است که به موجب حکم محکمه امکان فروش و نقل و انتقال آن تا مدتی ممکن نخواهد بود.

نوشته‌ها

وکیل الزام به فک رهن

وکیل الزام به فک رهن ، نمونه اظهارنامه فک رهن

/
وکیل الزام به فک رهن : برای تعریف از فک رهن می بایست ابتدائا ره…