در حقوق کیفری به کسی گفته می‌شود که به طور مستقیم در ارتکاب جرمی که توسط دیگری انجام می‌شود دخالتی نداشته اما به طور عالمانه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ و… در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته‌است.

به عبارت دیگر معاون جرم کسی است که پیش از وقوع یا در حین ارتکاب جرم با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مرتکب (مباشر) را به ارتکاب آن برانگیخته است. در قانون مجازات اسلامی ایران مجازات معاون، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است.

نوشته‌ها

جرایم مالیاتی

/
جرایم مالیاتی: بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هست…