معاوض به هریک از طرفین عقد معاوضه گفته می شود. به عبارت دیگر به شخصی که در قبال اخذ مال مالی به ملکیت طرف مقابل می دهد معاوض نام دارد.

نوشته‌ها

الزام به تحویل ملک معوضhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل ملک معوض

/
الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که ب…