تبانی حداقل دو نفر برای انجام دادن امری را معاوضه کاری می گویند. تبانی‌ تاجر متقلب‌ با اشخاص‌ دیگر جهت‌ از دسترس‌ خارج‌ ساختن‌ اموالی که‌ باید بین‌ غرما تقسیم‌ شود را معاوضه کاری گویند.

نوشته‌ها

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…