چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

مطلبه ی چک در صورت عدم وصول از طریق دوایر اجرای ثبت ،دعوای حقوقی و دعاوی کیفری قابل مطالبه خواهد بود.

نوشته‌ها

وکیل چکhttps://adljooyan.com/

وکیل چک , بهترین وکیل متخصص چک برگشتی تهران

/
وکیل چک , بهترین وکیل متخصص چک برگشتی تهران : امروزه چک به عنوان ی…