مشاع، مالی است که میان دو یا چند نفر مشترک بوده و سهم هریک از شرکا در مال، قابل تقسیم نبوده باشد و همه شرکا در جز جز مال سهیم باشند و تقسیم آن جز با توافق شرکا یا افراز ممکن نگردد.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…