آنچه به کسی از نقد یا جنس بطور استمرار ماهانه و یا سالانه دهند.

نوشته‌ها

بازنشستگی کارگر

/
بازنشستگی کارگر: بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در ا…