هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

نوشته‌ها

خواستگاری و نامزدیhttps://adljooyan.com/

جریمه برای سگ گردانان

/
جریمه برای سگ گرداناندر بخشی از این نامه با اشاره به حادث…
خواستگاری و نامزدیhttps://adljooyan.com/

خواستگاری و نامزدی

/
خواستگاری و نامزدی : از جمله مواردی که قبل از انجام نکاح و ازدو…