مرجع قضائی در معنای عام و گسترده شامل دادگاه‌ و دادسرا می ­باشد اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می­ کنند و یا دادگاه‌های اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده ­اند. مراجع قضائی در معنای خاص منحصرا محاکم دادگستری است بنابراین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمان ها ارگان های موجود در بطن قوه قضائیه جزء تشکیلات قضائی کشور در مفهوم خاص محسوب می­ شوند.

نوشته‌ها

اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
اعتراض به برگ تشخیص مالیات: موديان مالياتي حق اعتراض به میزان …