کسی است که در عقد رهن، مال غیر پیش او به صورت رهن است و حق عینی بر مال مورد رهن دارد، زیرا عین مال وثیقه دین او است.

نوشته‌ها

الزام به فک رهنhttps://adljooyan.com/

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟

/
آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟‌ گرچه رهن موجب خروج …
الزام به فک رهنhttps://adljooyan.com/

الزام به فک رهن

/
الزام به فک رهن : رهن عقدی است که به موجب آن فردی که مدیون شخص…