مراجع قضایی، مراجعی هستند كه به موجب قانون تشكیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و كیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.

مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

1) مراجع عمومی

2) مراجع اختصاصی

3) دیوانعالی کشور

4) دادسراها

نوشته‌ها

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…