در لغت به معنای جنگیدن و به موجب قانون مجازات محاربه جرمی است که مجرم در آن به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ارعاب آن ها دست به اسلحه می برد. در این خصوص میان اسلحه سرد و گرم تفاوتی نمی باشد. برای این جرم مصادیق مختلفی بیان شده است مانند: برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق و طراحی نقشه براندازی حکومت. مجازات محارب اعدام می باشد ولی نباید فراموش کرد کسانی که به قصد مقابله با محاربین دست به اسلحه می برند محارب نبوده و مجازاتی نخواهند داشت.

نوشته‌ها

قاچاق و مجازات آنhttps://adljooyan.com

قاچاق و مجازات آن

/
قاچاق و مجازات آن :  یکی از مواردی که به اقتصاد کشور ضربه وا…
قاچاق و مجازات آنhttps://adljooyan.com

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…