مجنون یا دیوانه در مقابل عاقل است به معنای کسی است که نمی تواند به درستی از قوه ی عقل و ادراک خود استفاده کند.

نوشته‌ها

موانع ارثhttps://adljooyan.com/

موانع ارث

/
موانع ارث: بعد از فوت ممکن است اموالی از فرد متوفی به جا مانده باش…
موانع ارثhttps://adljooyan.com/

ممانعت از خروج فرزند از کشور

/
ممانعت از خروج فرزند از کشور: فرزند تا زمان رسیدن به سن قانونی …