مجنون دائمی کسی است که به طور کامل مشاعر خود را از دست داده است و فاقد قوه ادراک و تمیز می باشد. مجنون دائمی یا مطلق محجور بوده و اهلیت استیفا از حقوق خویش را به تنهایی ندارد.

نوشته‌ها

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…