در هر شرکت باید تصمیمات کلی که به وسیله مدیران اتخاذ شود و همچنین خط مشی سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء برسد . دارندگان سهام نیز مایل اند از امور کلی شرکت با اطلاع باشند. مجمع عمومی تنها وسیله ای است که دارندگان سهم می توانند نظریه خود را اعمال نمایند .قانون مقرر می دارد که مجمع عمومی شرکت باید سالی یک مرتبه منعقد شود.

نوشته‌ها

مجمع عمومی فوق العادهhttps://adljooyan.com

مجمع عمومی فوق العاده

/
مجمع عمومی فوق العاده: در شرکت ها درکنار مجامع عمومی عادی یک مجمع دیگری …