در لغت به معنای شوریدگان و دیوانگان بوده و در اصطلاح حقوقی به افرادی گفته می شود که دارای ضعف قوای دماغی بوده خواه به طور مستمر خواه به صورت ادواری.

نوشته‌ها

صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

صدور حکم حجر

/
صدور حکم حجر : حجر در لغت به مانع شدن و جلوگیری کردن فردی از انج…
صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

درخواست تقسیم ترکه

/
درخواست تقسیم ترکه: به موجب ماده 300 قانون امور حسبی ؛ برای تق…