متولی وقف شخصی است که واقف در ضمن وقف نامه یا حین وقف معین می کند یا در غیر این صورت موقوف علیه یا حاکم او را انتخاب می کنند تا به رسیدگی در امور اموال موقوفه بپردازد.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…