آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی را گویند که در دستگاه های مذکور دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می باشند.

نوشته‌ها

رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…