مال موقوفه مال عینی معینی می باشد که از جانب واقف، وقف داده می شود. خرید و فروش و واگذاری مال موقوفه غیر مجاز خواهد بود چرا که مال موقوفه حبس می گردد و منافع آن تسبیل می شود. در سه حالت امکان خرید و فروش مال موقوفه متصور خواهد بود: 1- خراب شدن مال موقوفه. 2- ترس از خراب شدن به حدی که امکان بازسازی نباشد.3- هختلاف بین موقوف علیهم به حدی باشد که احتمال قتل و جرح داده شود.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…