رهن عقدی است که بر اساس آن مالی -منظور فقط مال عینی بوده و رهن دین و منفعت باطل می باشد- وثیقه دین قرار می گیرد. به مالی که مورد وثیقه قرار می گیرد مال مرهونه گفته می شود.

نوشته‌ها

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟

/
آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟‌ گرچه رهن موجب خروج …