مال عینی مالی است که قابلیت مشاهده و لمس شدن داشته باشد و بتوان از منافع آن استفاده کرد اعم از منقول و غیرمنقول.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…