لوث که یکی از ادله اثبات دعوی مختص جرایم کیفری می باشد در لغت عبارت است از آلوده کردن، کثیف کردن و در اصطلاح حقوقی لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم می شود.

نوشته‌ها

ادله اثبات دعوی

/
ادله اثبات دعوی: به موجب قوانین و مقررات، اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد…