به معنی سرپرستی طفل بوده و درواقع برعهده گرفتن امور مالی فرزند را گویند.

نوشته‌ها

استیفا دین از ترکهhttps://adljooyan.com

استیفا دین از ترکه

/
استیفا دین از ترکه : شخص متوفی بعد از مرگ ممکن است اموالی از…