قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس یا دادیار در دادسرا وقتی صادر می شود که به دلایل قانونی اقدام به تعقیب و رسیدگی به جرم مجرم امکان پذیر نمی باشد. برخی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب عبارتند از:

1-فوت متهم یا محکوم علیه

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3- اتهام و جرم شامل عفو شود

4- رفتاری در زمان انجام دادن آن، جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد

5- شامل مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون شود

6- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

7- هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رأی قطعی صادر شده، دوباره نمی‌توان به آن اتهام رسیدگی کرد

8- مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک خارجی

9- جنون متهم در زمان ارتکاب رفتار

نوشته‌ها

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…