قرار قطعی قراری است که به موجب دادگاه صادر می شود و امکان تجدیدنظر در آن قابل تصور نیست.

نوشته‌ها

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…