قراری است که به وسیله آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می شود و به نوعی خاتمه بخش رسیدگی می باشد.

نوشته‌ها

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…