قرار غیرنهایی به قراری گفته می شود که قابلیت فرجام خواهی از آن ممکن می باشد.

نوشته‌ها

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…